REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnost: DISCOMP s.r.o.
Sídlo: Dopravní 1218/2a, Skvrňany, 31800 Plzeň
IČO: 25236792
DIČ: CZ25236792
Spisová značka: C 11558 vedená u Krajského soudu v Plzni

Dále jen „prodávající“


Adresa pro doručování reklamací:

DISCOMP s.r.o.

reklamační oddělení

Dopravní 1218/2a

318 00 Plzeň

Kontaktní elektronická adresa: reklamace@discomp.cz

Kontaktní telefon: +420 377 112 277, +420 377 221 871

 

Osobně lze reklamace uplatnit na pobočkách prodávajícího v Plzni a Ostravě. Za den uplatnění reklamace se považuje prokazatelné doručení prodávajícímu.


 1. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží kupující s tímto reklamačním řádem souhlasí.
 2. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Postup při uplatnění nároků
  • Kupující je povinen zaregistrovat reklamaci na webových stránkách prodávajícího po přihlášení ke svému odběratelskému účtu a viditelně označit reklamovaný produkt přiděleným číslem RMA nebo přiložit vygenerovanou průvodku. Alternativně lze o přidělení čísla RMA požádat elektronicky na adrese reklamace@discomp.cz
  • Kupující je povinen doručit zboží k reklamaci nejpozději poslední den záruční doby, po domluvě lze lhůtu prodloužit v odůvodněných případech. Zároveň je Kupující povinen doručit zboží k reklamaci ve lhůtě 14 dnů od přidělení RMA čísla, po této době se založená reklamace automaticky stornuje; lhůta pro doručení zboží k reklamaci se prodlužuje na 60 dnů pro zahraniční zákazníky
  • Kupující je povinen reklamovaný produkt očistit od hrubých nečistot, zejména ptačího trusu apod. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout převzetí takto znečištěného zboží
  • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zboží zaslané nebo předané k reklamaci bez označení přiděleným číslem RMA nebo bez dostatečného popisu závady a předat nebo zaslat jej zpět kupujícímu
  • Na vyzvání prodávajícího je kupující povinen dodat k reklamaci kompletní balení vadného zboží, které bude vyměněno za kompletní prodejní balení zboží nového. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout reklamaci nekompletního produktu, pokud jde o požadavek výrobce.
 4. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
  • v případě nakládáním se zbožím, které je v rozporu s platnými technickými normami, odbornými poznatky a nejlepší praxí v oboru
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího
  • záruční lhůta již uplynula
  • jsou porušeny či odstraněny výrobní, bezpečnostní a záruční plomby, štítky, příp. jiné ochranné prvky zabraňující otevření či rozebrání věci, nebo zabezpečující jednoznačnou identifikaci zboží
 5. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
  • mechanickým poškozením zboží
  • elektrickým přepětím
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlastnostmi prostředí, ve kterém je zboží běžně používáno
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
  • počítačovým virem
  • při projevení závady pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo při použití neautorizovaného software a spotřebního materiálu
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
  • úpravami zboží zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
  • při chybně provedeném upgrade biosu, firmware
  • při poškození přírodními živly nebo vyšší mocí
  • běžným opotřebením zboží vzniklým jeho používáním (mimo jiné snížení kapacity baterií a akumulátorů)
 6. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Kupující zboží dle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jeho množství, vlastnostech a funkčnosti.
 7. V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.
 8. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).
 9. Na jednotlivé druhy zboží může být poskytnuta prodloužená záruka, a to za stejných podmínek, za jakých poskytují záruku výrobci a dovozci tohoto zboží (dodavatelé prodávajícího). Prodlouženou záruku vyznačí prodávající u příslušného zboží v dodacím listu. 
 10. Prodávající neodpovídá za ztrátu či poškození jakýchkoli dat kupujícího. Prodávající neodpovídá za případné ztráty dat vzniklé v důsledku poruchy technického zařízení či datového média nebo vzniklé během provádění servisních prací.
 11. V případě jakéhokoliv poškození zboží ihned při převzetí je nezbytně nutné odmítnout převzetí zásilky nebo sepsat zápis o škodě včetně pořízení fotodokumentace. V případě zjištění poškození vnitřního obsahu je nutné bezodkladně kontaktovat přepravní společnost, pořídit fotodokumentaci, dodatečně sepsat s dopravcem zápis o škodě a nahlásit tuto skutečnost prodávajícímu. Všechny reklamace poškození zásilky musí být uplatněny nejdéle do 3 dnů od doručení. Na pozdější reklamace a reklamace bez kontaktování přepravní společnosti nemůže být brán zřetel.
 12. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu, správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.
 13. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamaci se prodlužuje na 45 dní v případě, že kupující není Spotřebitelem. Kupující není oprávněn rozhodovat o způsobu řešení reklamace, toto právo náleží výhradně prodávajícímu.
 14. V případě osobního převzetí na některé z poboček je kupující povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od přijetí reklamace prodávajícím. Lhůta na převzetí začíná běžet také vrácením nedoručitelné zásilky prodávajícímu odeslané přepravní společností. Pokud reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 1,5 % z kupní ceny + DPH za každý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 15. Kupujícímu Spotřebiteli poskytuje prodávající záruční dobu zpravidla 24 měsíců, v případě delší záruky je toto uvedeno na Dodacím a záručním listu.
 16. Kupujícímu Podnikateli poskytuje prodávající záruční dobu zpravidla 12 měsíců, v případě delší záruky je toto uvedeno na Dodacím a záručním listu.
 17. Ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za vady zboží, resp. nároky Spotřebitele z vad zboží zůstávají nedotčeny.

Tento Reklamační řád společnosti DISCOMP s.r.o je platný od 23.8.2017

 
 
 
 
CZ GB
 
 

Kde nás najdete

Plzeň
Discomp s.r.o.
Dopravní 1218/2a
318 00 Plzeň - Skvrňany
Tel.: +420 377 221 177
Tel.: +420 377 221 871
Email: info@discomp.cz

Ostrava
Discomp s.r.o.
Rybářská 15
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Tel.: +420 725 925 385
Email: ostrava@discomp.cz

Praha (pouze kancelář)
Discomp s.r.o.
Jana Růžičky 1165/2a
148 00 Praha 4 - Kunratice
Tel.: +420 702 564 566
Email: praha@discomp.cz

ubiquiti mikrotik tp-link rfelements ignitenet maxlink

Přihlášení

Jméno

Heslo

Zapomněli jste své heslo?

Nemáte u nás účet?
Registrujte se a získáte:

Výhodnější ceny
Přehled o svých objednávkách
Možnost získání kreditu
Ověřování záruky podle SN
Rychlejší vyřizování objednávek

K provozování našeho webu www.discomp.eu využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.